Trang chủ

Tư vấn doanh nghiệp

Máy phát điện

Gạch lát nền

Tôn lợp mái

Chăm sóc thú cưng

Kinh doanh

Thư viện online

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty tnhh 1 thành viên

5.0/5 (2 votes)
- 27

Theo quy định của Pháp luật, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể là cá nhân hoặc một tổ chức. Theo đó, cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên đối với từng chủ sở hữu công ty sẽ khác nhau.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty tnhh 1 thành viên

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên theo từng chủ sở hữu như thế nào? Chức năng, quyền hạn của từng bộ phận ra sao? Các bạn hãy cùng Tân Thành Thịnh theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. Cơ cấu tổ chức của công ty tnhh 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là một trong những loại hình doanh nghiệp phù hợp với các nhà khởi nghiệp vì những ưu điểm như có thể hạn chế số lượng thành viên tham gia vào công ty, chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản trong phạm vi vốn góp,...

Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên cũng đơn giản hơn cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.


Trước khi tìm hiểu cơ cấu tổ chức của công ty tnhh 1 thành viên chúng ta hãy tìm hiểu công ty TNHH 1 thành viên là gì nhé!

Theo quy định tại Điều 74, Luật doanh nghiệp 2020 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Cũng theo Luật doanh nghiệp 2020 quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

1.1 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

Khoản 1, Điều 79: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Khoản 1, Điều 85: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

1.3 Giải thích các chức danh

a) Hội đồng thành viên

- Hội đồng thành viên có từ 03 đến 07 thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Hội đồng thành viên được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-  Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc đa số theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 56 và quy định khác có liên quan của Luật này.

b) Chủ tịch công ty

- Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-  Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

c) Tổng giám đốc/ Giám đốc

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.


2.1 Người đại diện pháp theo pháp luật của công ty là gì?

Theo điều 12, Luật doanh nghiệp 2020: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

2.2 Trách nhiệm của người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

2.3 Có thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên được không?

Công ty TNHH 1 thành viên có quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy nhiên, việc thay đổi cũng cần thực hiện theo đúng trình tự quy định của Pháp luật.

Trình tự thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 1 thành viên như sau:

a) Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn hiêu lực;

+ Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi thuê, thì công ty cần cung cấp:

 • Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật doanh nghiệp;
 • Hợp đồng lao động;

- Giấy ủy quyền – trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật công ty TNHH trực tiếp đi nộp.

b) Bước 2: Nộp hồ sơ

Có 2 cách để nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên

 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở KH&ĐT.
 • Cách 2: Nộp trực tuyến thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Sau khi Sở KH&ĐT ra thông báo hồ sơ hợp lệ qua mail, doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng lên bộ phận một cửa và lấy kết quả. 

c) Bước 3: Nhận kết quả

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở KH&ĐT, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy phép kinh doanh mới công nhận người đại diện pháp luật mới. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở KH&ĐT sẽ thông báo cho doanh nghiệp yêu cầu sửa đổi và bổ sung hồ sơ.

1.4 Lưu ý khi thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 1 thành viên

Khi thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp phải lưu ý những vấn đề sau:

 •  Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký lại thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng, vì các thông tin của người đại diện pháp luật cũ vẫn còn trên hệ thống của ngân hàng.
 •  Đối với doanh nghiệp có giấy phép con sau thành lập như: giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự phải thực hiện thủ tục thay đổi các giấy phép này vì trên giấy phép có thông tin về người đại diện theo pháp luật cũ.
 •  Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.
 •  Phải thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, vì việc thay đổi đại diện pháp luật các đối tác bạn hàng chưa thể biết kịp thời được.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Nếu Quý doanh nghiệp không có nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính hoặc lo lắng quy trình thủ tục rườm rà thì có thể liên hệ ngay với công ty Tân Thành Thịnh để được cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật để được hỗ trợ thực hiện một cách nhanh chóng và đúng pháp luật.


a) Lợi ích khi lựa chọn dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của Tân Thành Thịnh.

Khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi quý khách hàng sẽ được:

 • Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn thực hiện soạn thảo đầy đủ bộ  hồ sơ  thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty dựa trên thông tin khách hàng cung cấp.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan hành chính Nhà nước
 • Nhận kết quả thay đổi người đại diện pháp luật và trao đến tận tay khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Doanh nghiệp sẽ không mất thời gian, công sức khi trực tiếp thực hiện thủ tục.
 • Giúp cho quá trình nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới diễn ra sớm nhất có thể.

b) Cam kết từ Tân Thành Thịnh

 • Chúng tôi cam kết mọi chi phí được trao đổi ngay từ đầu để khách hàng nắm rõ và không có phát sinh trong quá trình thực hiện.
 • Đội ngũ chuyên viên thực hiện đều là những người có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm.
 • Đảm bảo cung cấp đến quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty tnhh 1 thành viên. Hy vọng thông qua những chia sẻ này các bạn sẽ có nhiều thông tin hữu ích.

>> Các bạn xem thêm so sánh các loại hình doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ VP TPHCM: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN