Trang chủ

Tư vấn doanh nghiệp

Máy phát điện

Gạch lát nền

Tôn lợp mái

Chăm sóc thú cưng

Kinh doanh

Thư viện online

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Hợp đồng thi công xây dựng công trình

5.0/5 (1 votes)
- 7

Hợp đồng thi công xây dựng công trình là hồ sơ pháp lý bắt buộc phải có giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công để đảm bảo thỏa thuận các điều khoản, cam kết nhằm làm cơ sở để thực hiện thi công công trình và nghiệm thu sau khi hoàn thành.


Vậy hợp đồng thi công xây dựng công trình gồm những gì? Quyền lợi và nghĩa vụ của hợp đồng thi công xây dựng công trình như thế nào? Vì sao phải có hợp đồng thi công xây dựng công trình? Mời bạn cùng tìm hiểu chi tiết bài viết ngay dưới đây nhé.

1. Vì sao phải có hợp đồng thi công xây dựng

Hợp đồng thi công xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu hoặc chủ đầu tư và đơn vị thi công để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng với những quyền lợi và nghĩa vụ được cam kết rõ ràng.


Với mỗi công trình, dự án xây dựng cần thi công luôn bắt buộc phải có hợp đồng thi công để đảm bảo các cam kết cũng như trách nhiệm của các bên khi thực hiện. Đặc biệt:

  • Giúp chủ đầu tư và đơn vị thi công tránh được các rắc rối, phát sinh trong khi xây nhà. Hợp đồng xây dựng phải nêu rõ các vấn đề về các công việc trong từng gói thầu, hay dự án.
  • Hợp đồng giúp xác định và phân bổ trách nhiệm của nhà thầu: chịu trách nhiệm thi công phần gì, thời gian và yêu cầu cụ thể cho từng hạng mục công việc … và những công việc cụ thể cho phần thi công đó.
  • Các hạng mục công việc được phân công rõ ràng, có thời gian cụ thể giúp chủ đầu tư và đơn vị thi công theo dõi và giám sát được tiến độ, đảm bảo đúng thời gian trong việc thực hiện dự án.
  • Làm căn cứ và cơ sở pháp lý để thực hiện các yêu cầu cũng như các vấn đề phát sinh về sau, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho cả chủ đầu tư và đơn vị thi công.

2. Đặc điểm hợp đồng thi công xây dựng

Hợp đồng thi công xây dựng mang những đặc điểm của hợp đồng dân sự và cả những đặc thù riêng của ngành xây dựng, cụ thể:


+/ Chủ để của hợp đồng: gồm chủ đầu tư và đơn vị thi công hoặc đơn vị giao thầy và tổng thầu hoặc nhà thầu chính.

+/ Hình thức của hợp đồng xây dựng: thành lập bằng văn bản và được ký kết bởi người đại diện pháp luật, hợp đồng có trách nhiệm pháp lý và chịu trách nhiệm trước các quy định của pháp luật Việt Nam.

+/ Điều kiện chung của hợp đồng: các mẫu hợp đồng xây dựng phải có đầy đủ quyền và nghĩa vụ cũng như những mối quan hệ giữa các bên tham gia hợp đồng để đảm bảo tiến độ dự án thực hiện. 

2.1 Tính pháp lý của hợp đồng thi công xây dựng

Việc lầm hợp đồng chi tiết về các công việc trong từng gói thầu (xây lắp và hoàn thiện) sẽ Xét về bản chất pháp lý, hợp đồng thi công xây dựng là loại hợp đồng dân sự, là giao kết giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công hoặc bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc của dự án. 

Việc giao kết hợp đồng xây dựng, cả 2 đơn vị phải chịu sự quản lý của pháp luật trong ngành xây dựng và cả những quy định về đấu thầu, thi công dự án.

Trên mỗi hợp đồng thi công xây dựng có trách nhiệm và nghĩa vụ đầy đủ của cả 2 bên, đặc biệt là toàn bộ những thông tin của dự án như số liệu, bản vẽ, vật tư, yêu cầu cũng như tiến độ, thời gian nghiệm thu, thanh toán... Cả 2 bên đều cam kết thực hiện đúng những thỏa thuận trong hợp đồng đưa ra.

2.2 Quyền lợi và nghĩa vụ của hợp đồng thi công xây dựng

Hợp đồng xây dựng luôn có 2 chủ thể thực hiện: chủ đầu tư hoặc nhà thầu và đơn vị thi công hoặc đơn vị nhận thầu. Mỗi đơn vị sẽ có những quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau.


a) Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, chủ nhà thầu

Điều 112, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 (sau đây gọi tắt là Luật Xây dựng năm 2014) quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, chủ nhà thầu như sau:

+/ Quyền của chủ đầu tư, chủ nhà thầu xây dựng:

  • Tự thực hiện thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp hoặc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.
  • Đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng; giám sát và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; xem xét, chấp thuận biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường do nhà thầu trình.
  • Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật và của hợp đồng xây dựng.
  • Dừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và bảo vệ môi trường.
  • Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình.
  • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

+/ Nghĩa vụ của chủ đầu tư, chủ nhà thầu xây dựng:

  • Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và công việc thi công xây dựng.
  • Phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng.
  • Tổ chức giám sát và quản lý chất lượng trong thi công xây dựng phù hợp với hình thức quản lý dự án, hợp đồng xây dựng.
  • Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
  • Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình.
  • Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết.
  • Xem xét, quyết định các đề xuất liên quan đến thiết kế của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng.
  • Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình.
  • Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình.
  • Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và hành vi vi phạm khác do mình gây ra.
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

b) Quyền và nghĩa vụ của đơn vị thi công công trình xây dựng

Điều 113, Luật Xây dựng năm 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của đơn vị thi công công trình xây dựng như sau:

+/ Quyền của đơn vị thi công công trình xây dựng

  • Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật.
  • Đề xuất sửa đổi thiết kế xây dựng cho phù hợp với thực tế thi công để bảo đảm chất lượng và hiệu quả.
  • Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng.
  • Dừng thi công xây dựng khi có nguy cơ gây mất an toàn cho người và công trình hoặc bên giao thầu không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng.
  • Yêu cầu bồi thường thiệt hại do bên giao thầu xây dựng gây ra.
  • Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

+/ Nghĩa vụ của đơn vị thi công công trình xây dựng

  • Chỉ được nhận thầu thi công xây dựng, công việc phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của mình và thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết.
  • Lập và trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
  • Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và bảo vệ môi trường.
  • Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình.
  • Tuân thủ yêu cầu đối với công trường xây dựng.
  • Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình.
  • Quản lý lao động trên công trường xây dựng, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường.
  • Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình.
  • Bảo hành công trình.
  • Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, không bảo đảm yêu cầu theo thiết kế được duyệt, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và hành vi vi phạm khác do mình gây ra.
  • Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng theo thiết kế, kể cả phần việc do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có); nhà thầu phụ chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần việc do mình thực hiện trước nhà thầu chính và trước pháp luật.
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật.

2.3 Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

An Gia Khang xin gửi tới quý khách hàng mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình. Bạn có thể tham khảo và soạn thảo hợp đồng phù hợp với dự án, đối tượng và các yêu cầu riêng.

 


3. Công ty thiết kế và thi công xây dựng An Gia Khang

Công ty An Gia Khang là đơn vị chuyên thiết kế, thi công xây dựng và hoàn thiện nhà xây thô các công như nhà phố, biệt thự, căn hộ… trọn gói theo yêu cầu riêng của các chủ đầu tư, chủ đầu theo quy định.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc triển khai thiết kế và thi công các công trình thực tế với mọi quy mô khác nhau, An Gia Khang trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về xu hướng và đảm bảo uy tín cho khách hàng một cách hoàn thiện toàn diện nhất về kiến trúc mọi từ khâu thiết kế đến thi công và hoàn thiện công trình.

Sở hữu đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao, sẵn sàng đồng hành và tham vấn mọi vấn đề, giúp chủ đầu tư hoàn toàn an tâm và hiện thực hóa được công trình với những ý tưởng độc đáo, khác biệt nhất để mang lại những giá trị kinh doanh về sau.

Là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành, An Gia Khang có đầy đủ hồ sơ năng lực và pháp lý để đồng hành cùng mọi chủ đầu tư trong toàn bộ các dự án với mọi quy mô khác nhau. Đến với An Gia Khang, quy khách hàng hoàn toàn an tâm bởi:

  • Thiết kế và thi công đúng bản vẽ
  • Tiến độ đảm bảo, đúng thời gian
  • Chất lượng công trình đảm bảo
  • Đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn

Trên đây là bài viết về hợp đồng thi công công trình xây dựng, hy vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích, nếu bạn có nhu cầu thiết kế và thi công công trình trọn gói hoặc cần tư vấn, báo giá thiết kế và thi công xây dựng vui lòng liên hệ trực tiếp An Gia Khang để được hỗ trợ. 

>> Các bạn xem thêm mật độ xây dựng là gì

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

  • Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng An Gia Khang
  • Địa chỉ VP: 340/34 Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp, TPHCM
  • Chi nhánh: Tổ 1, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
  • Hotline: 0937 181 181